Avís legal / política de privacitat

RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS I OFERTES COMERCIALS

ASSOCIACIÓ ETCÈTERA, amb CIF G55677223, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la  present Web.

Per tant, la activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de bens i/o serveis, és responsabilitat de la Associació, propietària d’aquest domini i que opera amb la marca “ETC, ESPAI, TERRITORI, CULTURA”, atenent per a qüestions comercials i administratives a la següent direcció:

C/ Raval 14 La Canonja (Tarragona)

CONCEPTE DE USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició de Usuaris i implica la acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA en em mateix moment en que l’Usuari accedeix a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegit atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que en que proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ  SOBRE ELS  LINKS

ASSOCIACIÓ ETCÈTERA no es fa responsable de les Webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzar per voluntat i risc exclusiu de l’Usuari i ASSOCIACIÓ ETCÈTERA no recomana ni garanteix cap informació recollida a través d’un vincle aliè a la Web de l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA ni es responsabilitat de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés o de l’intent d’utilitzar o fer un mal ús d’un vincle, tant al connectar a la Web de l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA com al accedir a la informació d’altres webs des de la Web de l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA.

RENUNCIA  LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica, s’incorporen canvis a la informació continguda. L’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

L’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA ha obtingut la informació i els materials inclosos en la Web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’ha pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, té una finalitat informativa en quan a la qualitat, situació i serveis de l’Associació.

INFORMACIÓ  SOBRE LA EXEMPCIÓ DE  TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA ERRADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

L’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA declina qualsevol responsabilitat en cas de que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa.  Així mateix, l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluït elèctric o qualsevol altre tipus. L’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sens perjudici de que l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA realitza els màxims esforços per tal d’evitar aquests tipus d’incidents. En cas de que l’Usuari prengui determinades decisions o realitzi accions en base a la informació incloses en qualsevol de les websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda per altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA així com els continguts incloses en la xarxa a través de les seves pàgines Web, constitueix una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibit qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posta a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense el exprés i previ consentiment i per escrit de l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA.

En conseqüència, tots els continguts que es mostrin en les diferents websites i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible de utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el software necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueix així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resulten aplicables. L’incompliment del senyalat, implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte en virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posta a disposició des de bases de dades diferents de per pertanyents a la autoritzades per l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA, així com la seva traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, vincles, i demés expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, tenint en compte que aquests actes estan sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

L’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA és lliure  de limitar l’accés a les pàgines Web, i als serveis en aquesta oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

L’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sens perjudici de única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines Web es puguin incloure a la xarxa continguts u opinions, considerades com a racistes, xenòfobes, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries que, de qualsevol mode, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a la pàgina Web de l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, menys en els casos que expressin de manera certa el contrari, en els casos en els que per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a  l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA per la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur de ordinadors),digitalització, posta a disposició des de bases de dades pertanyents a l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA, traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA.

D’acord amb els senyalat en el paràgraf anterior, l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això pugui entendres que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris puguin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals un tercer pot beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense ànim de lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç dut a terme per l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA pel seu funcionament.

En cas concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a la pàgina Web de l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA sense el consentiment previ, exprés i per escrit de l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA. Qualsevol transgressió del previst en aquest punt, serà considerat com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual de l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

L’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA no assumirà responsabilitat alguna enfront conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc. de tercers als que es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de els websites de l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA.

Política de privacitat

OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

 L’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA, amb CIF G55677223, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la  present Web. L’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA  informa als Usuaris que acompleix amb la vigent normativa de protecció de dades, amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil o administrativa és responsabilitat de l’Associació esmentada anteriorment, propietària d’aquest  domini i que opera amb la marca www.espaiterritoricultura.org, per a la creació, el foment i la pràctica d’activitats i accions que permetin difondre, potenciar, donar suport a totes aquelles activitats de caire cultural, històric, patrimonial, artístic, musical, gastronòmic, social, recreatiu, i de tots aquells altres àmbits que aportin valors a la societat.

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA només recull les dades estrictament encasaries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i demés prestacions, gestions  i activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits por l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en que s’accedeixi als websites, així como a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA anunciarà en aquesta pàgina Web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades que puguin facilitar-se mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran caràcter confidencial pel personal de l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ  SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE FACILITAR LES DADES Y CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S’informa als Usuaris de la website, que les respostes a les preguntes que puguin plantejar-se en els formularis de recollida de dades que s’habilitin en la present website tenen caràcter voluntari, si be la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferent websites, relatius a la dinamització i gestió de continguts realitzats per l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA i/o pel  titular de la Web, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionen en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA podent-se exercir els drets pertinents segons  la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els Usuaris podran exercir, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercir-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigit a la següent direcció:

A L’ATENCIÓ DEL  RESPONSABLE DE SEGURETAT.

C/ Raval, 14.    43110 La Canonja

Tanmateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-lo per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA a la direcció abans indicada.

 INFORMACIÓ SOBRE LES DADES  QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT DE TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), como són el nom, cognom i l’e-mail. Aquesta informació és rebuda per l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA i no seran cedides venudes, cedides o arrendades a altres associacions externes. L’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creades per a l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de la Associació, així com la realització d’activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Tanmateix, l’informem que la informació de la base de dades podrà ser utilitzada per la identificació dels Usuaris i per la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas de que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per l’accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

En aquest cas, es sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment per tal de que l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’Associació, a les activitats que desenvolupa i a altres temes relacionats.

 COMPROMÍS DE L’USUARI PER A QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER

La introducció de les seves dades en algun dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús, avís legal de les mateixes i que es compromet al seu total compliment durant la navegació i participació en la Web www.espaiterritoricultura.org.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES AMB CONSENTIMENT DE L’USUARI.

Tanmateix, i  excepte que s’hagi informat a l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, en cap supòsit, excepte els casos emparats per la legislació vigent i les autoritzacions dels paràgrafs següents, cap tercer Aliè a l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA col·laborarà per tal de que els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

L’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA  no vendrà, llogarà o cedirà les dades personals dels usuaris d’aquesta Web, a empreses externes a l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA.

L’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA, no vendrá, llogarà o cedirà els mails dels seus usuaris a altres associacions externes a l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA segons el exposat en els formularis informatius de captació de dades de caràcter personal.

 BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

En els casos que l’Usuari reveli les seves dades a través dels formularis de contacte de l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA, aquest en qualsevol moment podrà donar-se de baixa enviant un mail a contacte@espaiterritoricultura.org.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als websites como l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, seran d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, als quals seran totalment responsables de dit accés i del correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, amb tot, segons les possibilitats i fins pels quals estan concebudes. L’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per danys emergents o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la Web és l’ASSOCIACIÓ ETCÈTERA amb domicili C/ Raval, 14 de 43110 La Canonja i amb la gestió del domini d’Internet www.espaiterritoricultura.org, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del contacte@espaiterritoricultura.org i info@espaiterritoricultura.org

 Qualsevol altra activitat comercial, mercantil o administrativa és responsabilitat de la Associació esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini, que opera amb la marca ASSOCIACIÓ ETCÈTERA.